Comunicado nº 2

21 de octubre de 2018

Imagen destacada de Comunicado 2

Comunicat d’Artistica · Di Ronco

Des de fa temps, la Campanya International Stop Trans pathologization (STP) adopta el 21 d’octubre com el Dia Internacional d’Acció per a la Despatologització de la Transexualitat.

Ser trans ja no és un trastorn mental: L’Organització Mundial de la Salut va anunciar la finalització de la CIM-11. Aquest anunci marca començament d’una nova lluita centrada en la implementació i avaluació a nivell dels països. La nova versió de l’ICD es presentarà per a la seva aprovació final a l’Assemblea Mundial de la Salut al maig de 2019.

Des d'Artistica · Di Ronco fem una crida d’atenció a tots els sers vius d’aquest HyperLunio per visibilitzar, una vegada més, els grans problemes que genera la patologització de les identitats, corporalitats i subjectivitats trans. Una patologització que es va treure dels papers però no de les ments de molts humans, que encara són incapaços d’acceptar la diversitat de gènere com un fet natural.

Entenem que aconseguir això és més difícil d’esculpir els engranatges dels rellotges de butxaca en fusta de «quebracho colorado», per això, tots els dies i sobretot, el dia 21 d’octubre de tots els anys, estarem aquí «trencant els pebrots» perquè de una vegada, ells entenguin que un ser transsexual no és un malalt mental, ni un depravat sexual, o un trastornat, o un humà mal fet.

«Ser» és un «verb» molt utilitzat per tots en aquest univers, però a més és «dret» inalienable al ser humà que no pot ser coartat mitjançant la imposició de catàlegs, o per associacions marcades per la moral i per la costums, ni per «simplicitats binaris» de curta distància.

En Artistica · Di Ronco, som tots divergents, i som éssers de moltes formes i llocs d’origens. Hi ha Non-genders, Bi-gender, Transgenders, alienígenes, no-humans, Lemurianos, Zulunìes, fotògrafs, filòsofs, físics quàntics, analistes harmònics, algebristes de Lee, i seguidors de Racing Club d’Avellaneda, tot i així volem que siguis benvingut. Si som diferents, molt millor perquè podem discernir, compartir idees, complementar-nos i créixer. Aquest Univers és molt gran i hi ha lloc per a tots.

És hora d’acabar amb el «River vs Boca» de les identitats.

#dejame_ser_ serà el nostre nou hashtag, d’aquí a l’eternitat…


Statement from Artistica · Di Ronco

For a long time, the International Stop Trans Pathologization Campaign (STP) adopted October, 21st as the International Day for Action for the Depathologization of Transsexuality.

Being trans is not a mental disorder anymore: The World Health Organization has just announced the completion of the ICD-11. This announcement marks the beginning of a new struggle focused on implementation and assessment at the country level. The new version of the ICD will be presented for final approval at the World Health Assembly in May 2019.

From Artistica · Di Ronco we make a call to all living beings of this HyperLunio to once again see the great problems generated by the pathologization of trans identities, corporalities and subjectivities. A pathologization that was removed from the papers but not from the minds of many humans, who are still unable to accept gender diversity as a natural fact.

«To be» is a «verb» very used by all the beings of this universe, but it is also a «right» inalienable to the human being that can not be broken down by the imposition of catalogs, or by associations marked by morals and customs, or by short-distance «binariy simplicities».

We understand that achieving this is more difficult than sculpting the gears of pocket watches in «quebracho colorado» wood, therefore, every day and especially, on October, 21st every year, we will be here «breaking the balls» so that once and for all, they understand that a transgender is not a mental ill, or a depraved sex, or a deranged, or a malformed human.

In Artistica · Di Ronco, we are all divergent, and we are beings of many origins and places of origin. There are Non-genders, Bi-gender, Transgenders, aliens, non-humans, Lemurians, Zulunis, photographers, philosophers, quantum physicists, harmonic analysts, Lee Algebraists, and Racing of Avellaneda fans, and we still want you to be welcome. If we are different, much better, because we can discern, share ideas, complement and grow. This Universe is very big and there is a place for everyone.

It’s time to end the «River vs Boca» of the identities.

#dejame_ser_ will be our new hashtag, from here to eternity…


Comunicado de Artistica · Di Ronco

Desde hace un buen tiempo, la Campaña Internacional Stop Trans Pathologization (STP) adopta el 21 de Octubre como el Día Internacional de Acción por la Despatologización de la Transexualidad.

Ser trans ya no es un trastorno mental: La Organización Mundial de la Salud anunció la finalización de la CIE-11. Este anuncio marca comienzo de una nueva lucha centrada en la implementación y evaluación a nivel de los países. La nueva versión del ICD se presentará para su aprobación final en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2019.

Desde Artistica · Di Ronco hacemos un fuerte llamado de atención a todos los seres vivos de este HyperLunio para visibilizar, una vez más, los grandes problemas que genera la patologización de las identidades, corporalidades y subjetividades trans. Una patologización que se quitó de los papeles pero no de las mentes de muchos humanos, que aún son incapaces de aceptar la diversidad de género como un hecho natural.

Entendemos que lograr ésto es más difícil que esculpir los engranajes de los relojes de bolsillo en “quebracho colorado”, por eso, todos los días y sobre todo, el día 21 de octubre de todos los años, estaremos aquí rompiendo las pelotas para que de una vez por todas entiendan que un ser transexual no es un enfermo mental, ni un depravado sexual, o un humano mal hecho.

“Ser” es un “verbo” muy usado por todos los seres de este universo, pero además es “derecho” inalienable al ser humano que no puede ser coartado por la imposición de catálogos, asociaciones marcadas por la moral y las costumbres, ni por «simplicidades binarias» de corta distancia.

En Artistica · Di Ronco, somos todos divergentes y somos seres de muchas formas y lugares de orígenes. Hay Non-genders, Bi-gender, Transgenders, extraterrestres, no-humanos, Lemurianos, Zuluníes, fotógrafos, filósofos, físicos cuánticos, analistas armónicos, algebristas de Lee, e hinchas de Racing Club de Avellaneda aún así queremos que seas bienvenido, mientras más diferentes seamos, mucho mejor porque así podemos discernir, compartir ideas, complementarnos y crecer. Este Universo es muy grande y hay lugar para todos.

Es hora de acabar con el «River vs Boca» de las identidades.

#dejame_ser_ será nuestro nuevo hashtag, de aquí a la eternidad…


Gracias por leer.

ADR

Artistica · Di Ronco tiene Arquitectura. Cine. Teatro. Fotografía. Literatura. Pintura. Dibujo. Libros. Arts & Craft. Todo hecho con amor por Celica G. Di Ronco para toda la eternidad.

Subir